Vállalkozási feltételek, Árak, Adatvédelem

Vállalkozási Feltételek B

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK ÉS ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ

„B” kategóriás képzésre vonatkozóanKépzőszerv megnevezése:

Léda Autósiskola Pápa


Székhelye:

Pápai beiratkozás (előzetes telefonos, vagy facebook egyeztetés szükséges)

8516 Kemeneshőgyész Arany J. u 12

8500 Pápa Vízmű u. 22. 1/4

Cégforma:

Adószám:

Egyéni vállalkozó

64024435-1-39

Vállalkozói nyilvántartási száma:

51107703

Képzési engedély száma:

KVH/20089-1/2017-NFM

Iskolavezető neve:

Szabó István

Iskolavezető azonosító száma:

12058

Szakoktatói igazolvány száma:

SZ-17-5126

Ügyfélfogadó címe:

8516 Kemeneshőgyész Arany J. u. 12.

Ügyfélfogadás időpontja:

Péntek: 12:00-20:00

(vagy előzetes egyeztetés)

Telefonszám:

06-30/5703908

E-mail:

ledaautosiskola@gmail.com

Web:

http://leadaautosiskola.mozello.comOktatási helyszínek

Elméleti oktatás:

8500 Pápa Fonoda u. 11.

Rutinpálya:

8400 Ajka Sport u. 23.Tisztelt Ügyfelünk!

Megköszönöm bizalmát, hogy autósiskolánkat választotta abból a célból, hogy szolgáltatásaink igénybevételével felkészült járművezetővé váljon. Ezúton szeretném részletesen tájékoztatni „B” kategóriás járművezetői tanfolyamaink beiskolázási feltételeiről, a tanfolyamaink menetéről, a vizsgáztatás rendjéről, az Ön, ill. iskolánk jogairól, kötelességeiről és egyéb szolgáltatásainkról.

Képzésre az vehető fel, aki:

 • A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy tanfolyami képzés esetében annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.

 • A vizsgára bocsátás feltételeiről – külön jogszabályban megfogalmazott orvosi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről – igazoltan tájékoztatásban részesült.

 • A képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik.

Nem magyar állampolgárokra vonatkozó előírások:

Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van,
valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon
tartózkodott.
A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó
harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által
kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

Tanfolyamra való felvétel módja:
Tanfolyamra jelentkezhet ügyfélfogadó helyiségünkben, telefonon, Interneten vagy az előre meghirdetett tanfolyam-megnyitóján.
Szolgáltatásunkról írásbeli szerződést kötünk Önnel, melynek egy példányát átveszi tőlünk, illetve átadjuk a “Vállalási feltételek” egy példányát.

Elméleti oktatás
Közlekedési ismeretek:18 óra, Járművezetés elmélete: 8 óra, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 2 óra

Tantermi elméleti tanfolyam díja: 40.000 Ft.

E-learning: 60 óra/90 nap 35.000 Ft.

A hallgató az elméleti tandíj összegét a képző szerv iskolavezetőjénél, illetve ügyfélfogadási időben személyesen, vagy megbízottja által az iskola megbízott ügyintézőjénél rendezheti.
Az elméleti tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama 45 perc, a tanórák között 10 perc szünetet tartunk. A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A kötelező óraszámok 10%-nál magasabb óraszámú hiányzást pótolni kell. Elméleti vizsgára az bocsátható aki:

 • aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan (az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni) elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el

 • a képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik

 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályokban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek

 • az életkori követelményeknek megfelel “B” kategóriás képzés esetében 17 éves, és az előírt életkoránál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

 • a vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette (elméleti vizsga vizsgadíja: 4600 Ft)Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül nem jelenik meg elméleti vizsgán, ill. tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára!
A vizsgákon személyi azonosságát, hitelt érdemlő módon (személyi igazolvány, útlevél) igazolni kell!

Elméleti vizsga
A közúti járművezetők elméleti vizsgája kizárólag számítógépes elméleti vizsga (SZEV) formájában bonyolítható le. A rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat.Kivételt jelent:

 • a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag, a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet

 • az egészségügyi állapotából következően – igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat

 • a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy magyar jelnyelven, jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehetA tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz!

Elméleti vizsga vizsgaideje:

 • “B” kat.: 55 perc, kérdések száma: 55, elérhető pontszám: 75 megengedett hiba: 10

 • Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte után pótvizsgázhat vizsgadíj ellenében.

Gyakorlati oktatás

A járművezetési gyakorlat oktatása csak a tanuló nevére kiállított, a közlekedési felügyelőség által hitelesített vezetési karton birtokában kezdhető meg.
A gyakorlati oktatás két részből tevődik össze:

 • Alapoktatás:

A jármű biztonsági ellenőrzésére, technikai kezelésére, valamint a manőverezési feladatok elsajátítására irányuló oktatás.
Alapoktatás minimális kötelező óraszáma:

 • “B” kat.: 9 óra

 • Főoktatás:

Főoktatás minimális kötelező óraszámai:

 • “B” kat.: (városi vez.: 14 óra, országúti vez.: 4 óra, éjszakai vez.: 2 óra): 20 óra

Kötelező menettávolság:

 • “B” kat.: 580 Km

Gyakorlati oktatás díja:

 • "B" kat.: 159.000 Ft. 29 óra+1 óra vizsga (kötelezően előírt minimum) 5300ft/óra (BMW E87 manuális)

 • "B" kat.: 150. 000 Ft.  29 óra+1 óra vizsga (kötelezően előírt minimum) Automata oktatás 5000ft/óra (BMW E46 Automata)


Átjelentkező tanulónál valamint a tanuló kérésére a szombat vasárnapi (mi kérésünkre nem) vezetés gyakorlati óradíja 7000 Ft-ra módosul. 

A gyakorlati oktatást a következő típusú gépjárművel végezzük:

 • BMW E87 (manuális)

 • BMW E46 (automata) 

A hallgató az gyakorlati tandíj ö

szegét a képző szerv iskolavezetőjénél, illetve ügyfélfogadási időben személyesen, vagy megbízottja által az iskola megbízott ügyintézőjénél rendezheti.

Pótóra díja: 5300 Ft/óra. A hallgató pótóra igényét a képző szerv iskolavezetőjénél, illetve ügyfélfogadási időben személyesen, vagy megbízottja által az iskola megbízott ügyintézőjénél jelezheti, rendezheti.

A gyakorlati oktatás tanóráinak időtartama 50 perc. Az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható, főoktatás során naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra között minimálisan 1 óra szünettel kell szervezni.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható aki:

 • a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte

„B” kategóriás képzés esetében a 17 éves,

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott,

 • a vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette

Forgalmi vizsga díja: 11 000 Ft

 • a kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.

 • Amennyiben a tanuló az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsga kezdetétől számított huszonnégy hónapon belül nem teszi le sikeresen gyakorlati vizsgáit, akkor újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet!

Forgalmi vizsga:

„B”
Teljes vizsgaidő: 60 perc
Feladatok végrehajtására bizt. maximális idő: 50 perc

Az utolsó gyakorlati órában próbavizsgán felmérjük felkészültségét, ha a kellő eredményt nem éri el, pótórákkal egészítheti ki a gyakorlást.
A vizsgákon személyi azonosságát, hitelt érdemlő módon (személyi igazolvány, útlevél,) igazolni kell!
Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap elteltével pótvizsgázhat vizsgadíj ellenében.
Pótvizsgázni négyszer lehet, az ötödik sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági vizsgálaton (PÁV) kell részt vennie. Helye:Budapest, VIII., Kisfaludy út 34. sz.

Tanuló jogai:
– a befizetett tanfolyamdíj ellenében a kötelezően előírt elméleti órákat végighallgatni és a kötelezően előírt órákat levezetni,
– az elméleti órák végighallgatása után elméleti vizsgát tenni, a gyakorlati vezetés után gyakorlati vizsgát tenni,
– más képző szervnél folytatni tanulmányait, az addig teljesített oktatásról 3 napon belül képzési igazolást kapni (eljárási költsége: 10.000 Ft)
– anyagi vagy egyéb okból szüneteltetni tanulmányait, figyelembe véve a vizsgára bocsátás feltételeinél megszabott határidőket.
Tanuló kötelezettségei:
– az elméleti oktatáson részt venni, az elmaradt órákat pótfoglalkozáson pótolni,
– a tanterem állapotát és berendezéseit megóvni, az intézmény külön rendelkezéseit betartani, az okozott kárt megtéríteni
– a gyakorlati oktatásnál az előre egyeztetett oktatási helyszínen megjelenni, az oktatásra maximum 20 percet várni,
– az oktató utasításait képességeitől függően végrehajtani,
– az oktató jármű belső tisztaságát és berendezéseit megóvni,
– a szerződés felbontását a szolgáltatóval írásban közölni,
A képzőszerv kötelessége:
– az oktatást a hatályban lévő jogszabályok alapján végezni,
– a vizsgákat megszervezni,
– a gyakorlati vezetést a tanulóval legalább 24 órával előtte egyeztetni,
– a tanulóra a gyakorlati vezetés helyszínén 15 percet várni.
A képzőszerv jogai:
– a szerződésben rögzített tanfolyamdíjra a részletezés szerinti módon és időben igényt tartani,
– nemfizetés esetén az oktatást szüneteltetni,
– gyakorlati oktatáson, ha a tanuló az előre egyeztetett helyen és időben nem jelenik meg, – és ezt előre 24 órával nem jelzi oktatójának a kiesett óra megvételére kötelezzük.

Miután a tanuló valamennyi vizsgáját sikerrel teljesítette, 3 munkanap elteltével elsősegély kártyájával, háziorvosi papírjával, személyigazolványával, lakcímkártyájával jelentkezhet a kormányablaknál.

Közúti elsősegély-nyújtási ismeretek:

A megszerzését tanúsító, igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezetei adják ki.
A vizsga díja: 7.900Ft.
Az igazolás megszerzése nem tanfolyamköteles, de igény szerint iskolánk segítséget nyújt a felkészülésben.
Elsősegély-nyújtási ismeretek tandíja: 10.000 Ft.
Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvos-tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják.
Az iskolai végzettséget, tanúsító okiratot a járművezetői vizsgabizottság vezetőjének kell bemutatni.

Iskolánk tevékenységét engedélyező hatóság: 


Innovációs és Technológiai Minisztérium

Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály


Budapest

Vajdahunyad u. 45.

1082

Telefonszám: (06 1) 814-1818

E-mail: kepzesvizsga@itm.gov.huFelügyeletet ellátó szervezet:KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Veszprém Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési OsztályVeszprém

Kádártai út 33.

8200

Telefonszám: (06 88) 567-850

E-mail: veszprem@kavk.hu

Ezúton megköszönjük, hogy képzőszervünk szolgáltatásait kívánja igénybe venni, bízunk abban, hogy szolgáltatásaink színvonalával kiérdemeljük bizalmát.
Eredményes tanulást és sikeres vizsgákat kívánunk


Szabó István sk

iskolavezetőAdatvédelmi Szabályzat

Autósiskolánk elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Iskolánk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Léda Autósiskola adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Iskolánk az adatvédelem terén az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeletének rendelkezéseit az adatkezelés során minden körülmények között szem előtt tartja.
Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást.

I. Adatkezelő

Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést a Léda Autósiskola, azaz Szabó István egyéni vállalkozó végzi.

Név: „Léda Autósiskola” Szabó István egyéni vállalkozó

Székhely:8516 Kemeneshőgyész Arany J. u. 12

Adószáma: 64024435-1-39

Képzőszervi azonosító: 8008

Telefonszám:06305703908

Email cím: ledaautosiskola@gmail.com

II. Adatfeldolgozók adatai

Az Autósiskola rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat az adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a cég adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában megfogalmazott szabályok alapján a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

Az Iskola tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó vállalkozásokat (Hatóságok) veszi igénybe:- Veszprém Megyei Kormányhivatal: 8200 Veszprém Kistó u. 1

 • Tanulói nyilvántartás: A tanuló nyilvántartást az adatkezelő az e-Titán rendszer használatával végzi, e-Titán rendszer üzemeltetője: a E-Educatio Információtechnológia Zrt., székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59., Cg. 01-10-046293.

 • Alvállalkozók igénybevétele oktatási tevékenységhez, az alábbi szakoktatókkal:

Név:                                                   Oktatói kód:

Szabó István                                       14324A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján adatkezelő köteles a képzés elvégzésével kapcsolatos adatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóság számára átadni.

Az Autósiskola fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

III. Fogalmak

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;

 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

 15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 17. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

 18. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

 19. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

IV. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

Az Autósiskola részére minden adatszolgáltatás önkéntesen történik.

Iskolánk kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében és ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra.

Az üzleti kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége.

Iskolánk minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől.

Nem adunk tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések.

Az "Adatkezelési Szabályzat" egyes verziói közül mindenkor a holnapon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.

Felhívjuk továbbá figyelmet arra is, hogy amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, akkor azokat nem tudja igénybe venni.

 

1, E-Titán rendszer használatával szolgáltatás igénybevétele

Az e-Titán Rendszer használata során a szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatokat kell megadni, illetve jóvá kell hagyni ezen adatok rögzítését.

A kezelt adatok köre: neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakcíme, értesítési címe, telefonszáma,személyazonosító okmányának adatai, valamint a választott szolgáltatástól függően járművezetői igazolványának, illetve vezetői (járművezetői) engedélyének adatai,továbbá alapfokú iskolai végzettségének, egészségügyi alkalmasságának (ideértve PÁV fokozat), vizsgaigazolásának, járművezetéstől eltiltásának, okmányai visszavonásának, utánképzési kötelezettségre vonatkozó, továbbá vezetési jártasság igazolására-, tanfolyammentes (új) vizsgára kötelezésének adatai, esetleges kényszergyógyítás, vagy kényszergyógykezelés ténye, valamint soron kívüli egészségi alkalmassági igazolásának, illetve rendkívül pályaalkalmassági vizsgálatának adatai.

Az adatszolgáltatása önkéntes, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges.

A megadott adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás alapján, az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezelik, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, a célhoz kötöttség elve szerint.

Az adatszolgáltatás célja: szolgáltatás igénybevétele, teljesítéshez szükséges.

Kötelező adatszolgáltatás

Az Adatkezelők a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján köteles a képzéssel kapcsolatos adatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére továbbítani.

Egyéb jogszabályi előírás alapján a hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adni egyes kezelt adatokat, illetve ha ez nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelők a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés időtartama: Az e-Titán rendszer segítségével kezelt adatok az Ügyfelek (tanulók) és az Adatkezelő közötti szerződés megszűnését, ill. a jogszabály által kötelezően előírt (pl. Nemzeti Közlekedési Hatóság számára történő) adattovábbítások elvégzését követő 8 napon belül kerülnek törlésre.

 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, születési év.

Adatkezelő a szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti

A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, továbbá szervezet nevében, képviseletében eljáró személy (képviselő, kapcsolattartó), aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

Adatkezelés megnevezése: Kurzusra jelentkezők személyes adatainak kezelése

Cél: A jelentkezés dokumentálása, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás.

Jogalap: Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A §-a, a Számv. tv. 169. §(1)-(2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése, 1995. CXIX. tv. 21. § - törvényi rendelkezés.

Érintettek köre: Weboldalon, személyesen jelentkezők

Adatok leírása:

- neve,

- születési neve,

- születési helye és ideje,

- állampolgársága,

- anyja születési neve,

- telefonszám

- email cím

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A pénzügyi utalásokat az Otp Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon) teljesíti. Az Adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b)pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszi meg. Az érintett által bankon keresztül történő átutalás önkéntes hozzájáruláson alapul, az érintettek, harmadik felek felé történő pénzügyi teljesítés és így adatainak kezelése jogszabály és szerződés alapján kötelező. Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni, és minden harmadik fél, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik.

A kezelt adatok köre és célja: A számlabirtokos neve, a bankszámla száma, a közlemény, és az összeg az azonosításhoz mind szükséges adat. Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése, valamint az érintett felé történő pénzügyi teljesítés végrehajtása. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.

b. Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.

c. Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.

d. A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C.törvény 169. § (2)bekezdése alapján legalább 8 év.

3, Online tevékenység

http://www,ledaautosiskola.mozello.com oldal használata

A kezelt adatok köre: dátum, a honlap használatának időpontja, felhasználó eszközének és böngészőjének adatai, felhasználó számítógépének IP címe, földrajzi elhelyezkedése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testreszabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

Az adatkezelés célja: a honlap látogatói adatainak figyelemmel kísérése, a honlap működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés időtartama: honlap látogatói esetében egy hónap

Adatfeldolgozó: nincs

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

Elektronikus hírlevél:

Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról (ezen belül különösen a csak a Hírlevélre feliratkozottak számára nyújtott szolgáltatásokról, kedvezményekről), eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

A kezelt adatok köre és célja: név, e-mail cím.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az a) elektronikus levelek alján lévő „Leiratkozás” link segítségével (azonnali leiratkozás), vagy postai úton a 8200 Veszprém, Alkotmány utca 8/f. címre küldött leiratkozási kérelem útján.

A leiratkozni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy azonnali leiratkozást csak a jelen pont a) alpontja szerinti leiratkozás jelent, a b) alpont szerinti leiratkozás néhány napos átfutási idővel járhat, amelyre tekintettel nem jogsértő, ha ezen idő-szak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek.

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos időben küldött hírlevél és a jelen a) alpont szerinti azonnali leiratkozási kérelem iselkerülheti egymást technikailag, ezért a leiratkozást követően kapott hírlevél nem jelenti a leiratkozási kérelem figyelembe vételének mellőzését.

Közösségi oldal adatkezelés

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing:

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon.

A Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Kezelt adatok köre és célja:

 • érintett publikus neve- azonosítás

 • publikus fotója- azonosítás

 • publikus e-mail címe- kapcsolattartás

 • érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete- kapcsolattartás, válaszadás alapja

 • érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye- minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Az Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. Az Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a https://www.facebook.com/autosiskola.leda.9címen kaphat.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Cookie:

Az oldalra vonatkozó statisztikák a Google Analytics felhasználásával készülnek, ami a Google Inc. („Google”) tulajdona, és melynek segítségével a weblapok látogatottsága és statisztikája ellenőrizhető. A Google Analitycs a felhasználó készülékén elmentett sütiket, ún. tesztfájlokat használ, melyek lehetővé teszik a weblap használatának elemzését. A weblap használatára vonatkozó, sütik által összegyűjtött információk rendszerint a Google USA-ban található szervereire kerülnek és ott lesznek elmentve.

Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni. Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe beépülő modult:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést. Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes

adatok kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapok valamelyikére:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés

A honlap megfelelő működésének biztosítása

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid

Felhasználói beállítások sütik

Az Ön hozzájárulása

A honlapot használó felhasználó egyéni beállítása a honlap nyelvére vonatkozóan

14 nap

lang

Google Analytics

Az Ön hozzájárulása

Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat

2 év 2 év 10 perc 6 hónap

__utma _ga _gat __utmz Az egyes sütik leírásáról ide kattintva:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

tájékozódhat

Facebook integrációs sütik

Az Ön hozzájárulása

Az oldal Facebook integrációjához szükséges sütik, az adatkezelő a Facebook.

Változó (3 hónap – 2 év)

act, c_user, csm, datr, fr, lu, sb, xs, presence

V. Az infrastruktúrához kapcsolódó biztonsági intézkedések

A számítógépeket az irodahelyiségben úgy kell elhelyezni, hogy a képernyőn szereplő információk ne legyenek láthatóak illetéktelen személyek (pl. ügyfél, stb.) részére.

Az adatkezelő a saját jelszavát köteles titokban tartani, azt harmadik fél számára semmilyen körülmény között át nem adhatja.

A helyiségek és az adattároló szekrények kulcsait az ügyvezető őrzi, még ideiglenes jelleggel sem adhatja át más személy részére.

Az iroda helyiségeiben – különös tekintettel a számítógépes helyiségekre – a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő készültségi állapotú és számú tűzoltó-berendezést kell elhelyezni.

A fájlszerveren tárolt adatok tekintetében az adatkezelő feladata a munkával kapcsolatos dokumentumait a nevével jelzett meghajtón, a magánjellegű dolgait, pedig a gép/szerver, erre kijelölt meghajtóján köteles tárolni.

Adatállomány-másolatok csak a feladatkör ellátásához szükséges célokra készíthetők az adatbiztonság keretei között.

Iratanyagról másolat csak a feladatkör ellátásával összefüggésben és csak az indokolt példányszámban készíthető. A hibás, felhasználatlan másolatok megsemmisítéséről gondoskodni kell.

VI. Jogorvoslati lehetőségek

-    Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),

-    Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)

-     Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),

-    Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),

-    Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),

-    Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),

-    Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).

-    Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a Iskolánk elérhetőségein.

a.)tájékoztatás: Az érintett kérelmére a Iskolánk tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

b.) helyesbítés: Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.

c.) adatok zárolása: Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit a Iskolánk zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

d.) adat törlése: Iskolánk a személyes adatot törli, ha:

-    kezelése jogellenes,  -    az érintett kéri,  -    a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,  -    az adatkezelés célja megszűnt, vagy -    az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, - azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

e.) Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Iskolánk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Pápa, 2018. május 25.


Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .